Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

MÅL I UNDERVISNINGEN


Lempelse af bindinger i Fælles Mål

Nye bekendtgørelser om Fælles Mål trådte i kraft 15. marts 2018 og giver skoler, lærer og pædagoger et større råderum til at tilrettelægge undervisningen.

Med lovændringen er de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, fortsat bindende. Det samme gør sig gældende for færdigheds- og vidensområderne. De underliggende færdigheds- og vidensmål er blevet vejledende.

Læs mere herom i Introduktion til Fælles Mål (EMU).

En rådgivningsgruppe er kommet med et bud på, hvordan Fælles Mål kan anvendes i tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskolen uden at blive unødigt begrænsende og hæmmende for den didaktiske og pædagogiske frihed. Gruppens anbefalinger tager udgangspunkt i fem pejlemærker:
 1. Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler
 2. Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
 3. Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
 4. Faglige mål som central didaktisk kategori
 5. Styrkelse af den professionelle dømmekraft
Se også Formål og frihed - Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen (UVM)

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra rådgivningsgruppen vil der frem mod skoleåret 2019/20 blive udarbejdet nye læseplaner og undervisningsvejledninger, der afspejler tankegangen bag de nye rammer om Fælles Mål og intentionen om mere frihed og et større råderum for undervisernes professionelle dømmekraft.

Kilder:

Information om læringsmålstyret undervisning

Nedenstående information om læringsmålstyret undervisning bygger på Undervisningsministeriets tidligere vejledning herom (2016). Denne vejledning findes ikke længere på Undervisningsministeriets websted.

Hvad er læringsmålstyret undervisning?
I læringsmålstyret undervisning sætter du som lærer mål for, hvad eleverne skal lære. Dette betyder ikke, at læreren har monopol på at formulere mål for undervisning. Målene kan og bør ofte formuleres i dialog mellem lærer og elever.

Læringsmålene relaterer sig til elevens udbytte – ikke til det, der undervises i, men til det, som eleverne forventes at lære igennem undervisningen. Læringsmålene formuleres før et forløb, og gennem undervisningsforløbet justeres undervisningsaktiviteterne løbende ud fra målene.

Den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning er vist i UVM's relationsmodel:

Målstyret undervisning med samfundsfag.gyldendal.dk
Med de færdige undervisningsforløb på denne fagportal får både du og eleverne en håndsrækning til den målstyrede undervisning. Alle forløb er tilpasset Fælles Mål (tidligere kaldet forenklede Fælles Mål) og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan inddrage dem i din  undervisning.

Undervisningsforløbene er gennemgående struktureret ift. elevens læringsproces med følgende målstyrende elementer:
 • Læringsmål
 • Målskema med tegn på læring
 • Evaluering
 • Færdigheds- og vidensmål
 • Årsplaner
Læringsmål
Hvert undervisningsforløb på samfundsfag.gyldendal.dk indledes med forslag til elevhenvendte læringsmål. Læringsmålene beskriver det, som eleverne skal lære og arbejde henimod i netop dette forløb. Læringsmålene er nedbrudte færdigheds- og vidensmål.

Læringsmålene har flere anvendelsesmuligheder med henblik på at sikre differentieringen.
 
De kan fungere som klassens fælles mål for arbejdet med forløbet, hvor det vil være forskelligt i hvilken grad, den enkelte elev vil nå det enkelte mål.

Læringsmålene kan også danne afsæt for, at den enkelte elev i samarbejde med læreren formulerer individuelle mål, inden forløbet påbegyndes. Disse mål kan justeres og evalueres undervejs.

Figuren herunder viser, hvordan læringsmålene i forløbene placerer sig ift. Fælles Mål.


Målplan med tegn på læring
Lærerens målplan (se Redskaber) er lærerens værktøj til at planlægge læringmål for klassens/den enkelte elevs læring i et undervisningsforløb. Tilsvarende har hver elev Elevens målplan, hvor eleven sætter et flueben ud for de forskellige tegn på læring, når han/hun mener, at de pågældende læringsmål er nået.

Eksempel på målplan

I undervisningsforløbet Demokrati lyder første læringsmål således: "Opnå kendskab til forskellige opfattelser af, hvad demokrati er, fx direkte demokrati og repræsentativt demokrati."

Se eksempel på, hvordan Lærerens målskema og elevens målskema kan se ud, når ovenstående læringsmål, videns- og færdighedsmål samt tegn på læring er indsat:

Eksempel på Lærerens målplan
Eksempel på Elevens målplan

I målskemaet er der afsat fire felter til "Tegn på læring". det betyder ikke, at alle fire felter nødvendigvis skal udfyldes, eller at der skulle være fire niveauer af tegn på læring.

I det vejledende materiale på Undervisningsministeriets vidensportal er der for samtlige færdigheds- og vidensmål opstillet et eksempel på, hvordan tegn på læring kan opstilles i tre niveauer for et udvalgt læringsmål for et konkret undervisningsforløb:

Tegn på læring – kriterier for målopfyldelse
 • Det, eleven kan udtrykke i dialog.
 • Det, eleven kan demonstrere i praksis.
 • De produkter, eleven kan skabe.

Evaluering
Til alle forløb her på fagportalen er der forslag til evaluering. Evalueringen kan fx være:

 • en refleksion over egen læreproces,
 • en vurdering af i hvilket omfang målene er nået,
 • en kortlægning af den opnåede viden eller
 • en afprøvning af den viden og de færdigheder, der er arbejdet med.

Elevens målplan bliver en formativ evaluering og støtter den løbende evaluering, ligesom skemaet er oplagt til selvevaluering. "Tegn på læring" knytter læringsmål sammen med evaluering af læringsudbyttet. Det gælder dels undervejs i forløbet (formativ evaluering), dels som evaluering ved forløbets afslutning (summativ evaluering, der efterfølgende kan bruges formativt).

Formativ evaluering

 • Hvor befinder eleverne sig i deres læring? 
 • Hvor skal eleverne videre hen i deres læring?
 • Hvilke næste skridt i undervisningen kan understøtte eleverne i at nå læringsmålene?

Summativ evaluering

 • Hvad har eleverne lært af forløbet?
 • Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
 • Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres? 

Færdigheds- og vidensmål
I hvert undervisningsforløb her på fagportalen arbejdes der mod udvalgte færdigheds- og vidensmål. Disse færdigheds- og vidensmål fortæller dig, hvor det enkelte forløb placerer sig ift. Fælles Mål. Forløbet har ikke til formål at nå det enkelte færdigheds- og vidensmål, men indgår som et led i arbejdet hen mod netop dette målpar.

Du kan med lærerværktøjet Planlæggeren få overblik over, hvilke forløb der dækker hvilke mål og planlægge din undervisning derefter. Når du har valgt forløb i Planlæggeren, kan du bruge årsplanværktøjet i Mit|Gyldendal til at færdiggøre din årsplan. Årsplanen vil automatisk indeholde de læringsmål, som er foreslået her på fagportalen og kan nemt redigeres, således at planen er målrettet den aktuelle undervisningssituation.

Årsplaner
Du kan udarbejde din egen årsplan ved at anvende Planlæggeren.

En anden mulighed er at bruge vores skabelon til årsplaner, som ligger i redskabskassen til læreren sammen med eksempler på årsplaner til hhv. 8., 9. og 10. klasse.

I de tre eksempler på årsplaner viser kolonnen Indhold, hvilke væsentlige, faglige begreber/fagudtryk der behandles i det pågældende delforløb. I fordelingen af undervisningsforløb (og dermed timeforbruget) er der taget højde for uforudsete begivenheder i løbet af året. I årsplanen for 9. klasse er der også indlagt tid til prøveforberedelse.

Årsplan 8. klasse
Til rådighed: 40 uger – 80 lektioner. Årsplanen beslaglægger 66 lektioner.

Årsplan 9. klasse
Til rådighed: 32 uger – 64 lektioner. Årsplanen beslaglægger 57 lektioner.

Årsplan 10. klasse
Til rådighed: 36 uger – 72 lektioner. Årsplanen beslaglægger 66 lektioner.

Nye undervisningsforløb, som publiceres på fagportalen i løbet af skoleåret, indgår først i årsplaneksemplerne det følgende skoleår, men vil naturligvis kort efter publicering være tilgængelige i Planlæggeren.